Zaznacz stronę

klaster hubska 7

centrum międzykulturowe / multicultural centre / мультикультурний центр

nasza misja / our mission / Наше завдання

po polsku

Klaster Hubska 7 to międzykulturowa przestrzeń integracyjna otwarta dla wszystkich osób z doświadczeniem migracji przybywających na Dolny Śląsk. Wspólnie tworzymy miejsce bezpieczne zarówno dla przybyszów, jak i stałych mieszkańców regionu. Budujemy lokalną, międzykulturową wspólnotę opartą na empatii, zaufaniu i współpracy, pomimo dzielących nas różnic językowych, odmienności poglądów i wartości.

Klaster stworzyliśmy w maju 2022 roku w odpowiedzi na potrzeby uchodźców wojennych uciekających do Polski
w związku z brutalną agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Hubska 7 to przestrzeń koordynowana przez organizacje pozarządowe, łącząca w sobie trzy kluczowe dla integracji uchodźców komponenty: aktywizację społeczną, aktywizację zawodową i komunikację społeczną.

W ramach komunikacji społecznej organizujemy szkolenia lokalnych liderów, które przygotowują ich do pracy z uchodźcami. Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla uchodźców, którzy poprzez zdobyte doświadczenie będą w stanie skutecznie pomóc w adaptacji kolejnym przybyszom.
W koordynowanym przez nas centrum informacyjnym szukamy odpowiedzi na kierowane do nas pytania, sprawdzamy wiarygodność źródeł, a następnie – dzielimy się zdobytą wiedzą. Naszym zadaniem jest z jednej strony identyfikowanie obecnych szans i potrzeb społeczności ukraińskiej w regionie, a z drugiej – bieżące monitorowanie zmian w zakresie na rynku pracy, w sferze edukacji, opieki zdrowotnej, aktywności społecznych etc. oraz upowszechnianie informacji o działaniach instytucji publicznych (rządowych i samorządowych) skierowanych do uchodźców wojennych z Ukrainy.

W ramach naszych działań zajmujemy się budowaniem otwartego przekazu, znoszeniem barier i dystansów społecznych. Oswajamy z lokalnymi wartościami i normami kulturowymi, stanowiącymi często główne bariery efektywnej i sprawnej współpracy na polu zawodowym i w życiu prywatnym.

Budujemy społeczne zaufanie oraz tworzymy fundamenty lokalnej tożsamości i więzi z regionem Dolnego Śląska. Celem wzmocnienia integracji społecznej, podejmujemy się szerokich inicjatyw edukacyjnych skierowanych do polskich obywateli, szczególnie do mieszkańców Dolnego Śląska.

Dążymy do rozwijania lokalnej współpracy i budowania stałych relacji z uchodźcami z Ukrainy. Ważnymi odbiorcami naszych działań w tym zakresie są przedsiębiorcy, członkowie innych organizacji pozarządowych, nauczyciele, przedstawiciele samorządów, pracownicy instytucji publicznych. Ich zaangażowanie i wiedza usprawnią aktywizację zawodową uchodźców, a dzięki wymianie doświadczeń możliwe będzie upowszechnianie dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań.
Rozumiemy, że kluczem do aktywizacji społecznej przybyszów jest dialog międzykulturowy oraz codzienne starania zmierzające do budowania wspólnoty we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

W przestrzeni Klastra podejmujemy się wielu działań wzmacniających lokalną społeczność i motywujących do współpracy, takich jak: prowadzenie ogrodu sąsiedzkiego, wsparcie rodziców poprzez Klub Mama Mamie, kontakt z młodzieżą w ramach Klubu dla nastolatków, lekcje języka polskiego z wykorzystaniem ciekawych metod, biblioteka, wolontariat międzykulturowy i organizację otwartych wydarzeń plenerowych dla stałych mieszkańców i migrantów. Zachęcamy do tego, aby nasze działania stały się dobrymi praktykami w całym regionie. Zapraszamy lokalnych liderów i animatorów, służąc naszym wsparciem i know how.

W ramach doraźnej pomocy uchodźcom prowadzimy także punkt zbiórki rzeczowej, wspólnie z mieszkańcami przekazującymi dary oraz organizacjami oferującymi nam wsparcie charytatywne.

Dzięki synergii z instytucjami rządowymi i samorządowymi województwa, Klaster Hubska 7 pełni rolę systemowego centrum integracji uchodźców z Ukrainy oraz migrantów na Dolnym Śląsku. Szerokie sieci współpracy pozwalają nam reagować w bardzo krótkim czasie i dostosowywać nasze inicjatywy do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

in english

still in translation

українською мовою

Кластер Hubska 7 – це простір міжкультурної інтеграції, відкритий для всіх мігрантів, що приїжджають до Нижньої Сілезії. Разом ми створюємо безпечне місце як для приїжджих, так і для постійних жителів регіону. Ми будуємо місцеву міжкультурну спільноту, засновану на емпатії, довірі та співпраці, незважаючи на мовні відмінності, різні погляди та цінності. Ми створили кластер у травні 2022 року у відповідь на потреби біженців, які прибувають до Польщі внаслідок  жорстокої військової агресії Росії проти України.

Hubska 7 – це координований суспільними організаціями простір, що поєднує три ключові компоненти для інтеграції біженців: соціальна активація, професійна активація та соціальна комунікація.

У кластері Hubska 7 ми працюємо одночасно на багатьох рівнях. У рамках соціальної комунікації ми організуємо тренінги для місцевих лідерів, які готують їх до роботи з біженцями. Ми також проводимо заняття та семінари для біженців, які завдяки отриманому досвіду зможуть ефективно допомогти адаптуватися новоприбулим. У координованому нами інформаційному центрі ми шукаємо відповіді на питання, що задаються нам, перевіряємо достовірність джерел і потім ділимося отриманими знаннями. Наше завдання, з одного боку, виявляти поточні можливості та потреби української громади у регіоні, а з іншого – відслідковувати зміни на ринку праці, у сфері освіти, охорони здоров’я, соціальної діяльності тощо та поширювати інформацію про діяльність громадських інститутів (державних та самоврядних), орієнтованих на військових біженців з України.

У рамках своєї діяльності ми займаємося побудовою відкритої комунікації, усуненням бар’єрів та соціальних дистанцій. Ми знайомимося з місцевими цінностями та культурними нормами, які найчастіше є основними бар’єрами для ефективної співпраці у професійній сфері та у приватному житті. Ми зміцнюємо соціальну довіру та створюємо основи для місцевої ідентичності та зв’язків із регіоном Нижньої Сілезії.

З метою зміцнення соціальної інтеграції ми створюємо різноманітні освітні ініціативи, спрямовані на польських громадян, особливо жителів Нижньої Сілезії. Ми прагнемо розвивати місцеву співпрацю та побудувати міцні стосунки з біженцями з України. Важливими адресатами нашої діяльності у цій галузі є підприємці, члени інших суспільних організацій, вчителі, представники місцевих органів влади, працівники державних установ. Їхня участь та знання дозволять підвищити професійну активність біженців, а завдяки обміну досвідом можна буде поширювати передовий досвід та ефективні рішення.

Ми розуміємо, що ключем до соціальної активізації новоприбулих є міжкультурний діалог та щоденні зусилля щодо створення спільноти у Вроцлаві та Нижній Сілезії. У просторі кластера ми проводимо безліч заходів, які зміцнюють місцеву спільноту та мотивують її до співпраці, наприклад: ведення сусідського саду, підтримка батьків через клуб „Мама-мамі”, спілкування з молоддю в рамках підліткового клубу, уроки польської мови з використанням цікавих методів, бібліотека, міжкультурне волонтерство та організація заходів у відкритому повітрі для постійних мешканців та мігрантів. Ми сприяємо тому, щоб наша діяльність стала передовим досвідом в усьому регіоні. Ми запрошуємо місцевих лідерів та аніматорів, пропонуючи нашу підтримку та ноу-хау. В рамках надання екстреної допомоги біженцям ми також організуємо пункт збору речей, разом з жителями, які приносять пожертвування, та організаціями, які надають нам благодійну допомогу.

Завдяки синергії з урядовими та самоврядними установами воєводства кластер Hubska 7 відіграє роль системного інтеграційного центру для біженців з України та мігрантів у Нижній Сілезії. Широкі мережі співпраці дозволяють нам реагувати в дуже короткі терміни і адаптувати наші ініціативи до реальності, яка швидко змінюється.

 

 

kim jesteśmy / about us /

хто ми

українською мовою

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej Наша мета – наукова та громадська діяльність у галузі розвитку та освіти спільнот, схильних до ризику виключення, включаючи активізацію жінок та освітньо-благодійну діяльність для дітей та молоді. Протягом багатьох років ми займаємося міжкультурною освітою: співпрацюємо зі школами, проводимо клуби для матерів та підлітків, викладаємо польську мову, організовуємо заходи та тренінги. Ми здійснюємо проекти, що спів фінансуються з бюджетів: Міністерства культури та національної спадщини, FIO, FRSE, Маршала Нижньосілезького воєводства, муніципалітету Вроцлава, посольства США та інші.

Fundacja Wroclife
Наша головна мета – підтримувати
незалежну журналістику у Вроцлаві і Нижній Сілезії та сприяти зростанню читацької аудиторії, особливо у регіоні Нижньої Сілезії. Ми сприяємо роботі та розвитку інформаційного порталу wroclife.pl. Ми також підтримуємо створення контенту, редагування та розповсюдження безкоштовного друкованого журналу „Wroclife”, що виходить раз на два місяці тиражем 10 000 екземплярів регулярно з 2016 року. Також Фонд Wroclife бере участь у активізації місцевого співтовариства через проведення заходів та створення незалежного контенту. Фонд організовує серію дебатів про Вроцлав та щорічні екскурсії у поєднанні з виданням місцевих публікацій: карт та путівників, створених у співпраці з нижньосілезькими експертами, ентузіастами та суспільними організаціями.

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (Нижньосілезька асоціація підприємців і роботодавців)
Ми створили Нижньосілезьку асоціацію підприємців та роботодавців, бо вважаємо, що малі та середні підприємства, зокрема, мають діяти разом. Ми переконані, що найкраще працювати спільно, щоб забезпечити найкращі закони та умови для ведення бізнесу. Покращення стану польських компаній, також означає кращі умови праці для сотень тисяч працівників, саме тому ми співпрацюємо із загально національною Асоціацією підприємців та роботодавців. Ми діємо на користь польських компаній тут, у Нижній Сілезії, а також в одному з найбільших об’єднань сектору малих та середніх підприємств.

po polsku

Stowarzyszenie
Edukacji Krytycznej
Naszym celem jest działalność naukowa i społeczna w obszarze rozwoju i edukacji społeczności zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacji kobiet i działań edukacyjno-wychowawczo-charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży. Od lat zajmujemy się edukacją międzykulturową: współpracujemy ze szkołami, prowadzimy kluby dla mam i nastolatków, uczymy języka polskiego, organizujemy wydarzenia i szkolimy. Realizujemy projekty współfinansowane z budżetów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FIO, FRSE, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wrocław, Ambasady US oraz inne.

 

Fundacja Wroclife
Naszym głównym celem jest animowanie niezależnego dziennikarstwa na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Wspieramy działanie i rozwój portalu informacyjnego wroclife.pl jak również tworzenie treści, redakcję oraz dystrybucję bezpłatnego magazynu drukowanego „Wroclife” – dwumiesięcznika, który ukazuje się w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy regularnie od 2016 roku. Jednocześnie jako Fundacja Wroclife zajmujemy się aktywizacją lokalnej społeczności poprzez organizację wydarzeń integracyjnych. Fundacja jest organizatorem cyklu debat o Wrocławiu, a także corocznych wycieczek i wydawcą lokalnych publikacji: map i przewodników, tworzonych przy współpracy dolnośląskich ekspertów, pasjonatów
i organizacji pozarządowych.

 

Dolnośląski Związek
Przedsiębiorców i Pracodawców

Wierzymy, że małe i średnie przedsiębiorstwa powinny mówić jednym głosem. Jesteśmy przekonani, że o lepsze prawo i normalne warunki prowadzenia biznesu najlepiej zadbać wspólnie. Lepsza kondycja polskich firm to także lepsze warunki pracy dla setek tysięcy pracowników, dlatego jesteśmy stowarzyszeni z ogólnopolskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

in english

still in translation

osoby / personnel / осіб

po polsku

Wszystkie wydarzenia realizowane są przez zespół ekspertów specjalizujących się w edukacji, komunikacji międzykulturowej, mediacji i dialogu pod przewodnictwem dr Kamili Kamińskiej-Sztark i dr Małgorzaty Burneckiej. 

dr Kamila Kamińska-Sztark
od 2005 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmuje się pedagogiką miasta, rewitalizacją i streetworkingiem. Od 2017 roku pełni funkcję Pełnomocniczki Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. odpowiedzialności społecznej, a od roku 2021 jest członkinią Wrocławskiej Rady ds. równego traktowania. Praca w centrum na linii pokojowej w Belfaście nauczyła ją szukać w tekście ulicy szansy na dialog międzykulturowy, w przestrzeniach wykluczonych: na zmianę społeczną. Bada miasto i jego dynamikę, publikuje i wykłada. Ale przede wszystkim – jest praktykiem. Pracuje z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi. Łączy pracę naukową z doradztwem biznesowym i polityką miejską, a swoje koncepcje wdraża w szkołach, na podwórkach, w miastach, ale i w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Jest członkinią krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, a od 2015 roku zasiada w Zarządzie Sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury (UNeECC). W 2017 roku została odznaczona medalem Prezydenta Miasta Wrocławia za zasługi dla programu ESK oraz otrzymała nagrodę w kategorii nauka w plebiscycie 30 Kreatywnych Wrocławia 2017. Praktyczny wymiar jej pracy odzwierciedla zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, w którym kieruje pracami dwóch centrów aktywności lokalnej: Centrum Integracji Mieszkańców „Nowe Łąki” oraz Centrum Aktywności Tarnogaju „CAT” we Wrocławiu. Przetłumaczyła książkę Banksy’ego, pisze bajki, opracowuje pomoce metodyczne.

dr Małgorzata Burnecka
socjolog komunikacji i kulturoznawca. W pracy zawodowej skupia się na teorii komunikacji i innowacji, szczególnie w zakresie relacji międzykulturowych, negocjacji, badań społecznych i partycypacji społecznej z wykorzystaniem nowych technologii. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego na międzynarodowych kierunkach studiów, od lat pracuje ze studentami z całego świata w ramach kierunków Intercultural Mediation oraz Global Communication. Redaktor naczelna magazynu „Wroclife” w latach 2016-2017, do dziś związana z redakcją magazynu i portalu, od 2018 roku prezes Fundacji Wroclife. Wiceprezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Karłowice-Różanka w kadencji 2021-2026. W przestrzeni publicznej za najistotniejszy element uznaje jawność funkcjonowania państwa na wszystkich szczeblach jego organizacji. Wieloletnia członkini Stowarzyszenia na rzecz JOW, działa na rzecz procesów demokratyzacji od najniższego szczebla, blisko współpracuje ze społecznościami lokalnymi i NGO, organizując wydarzenia miejskie, naukowe i kulturalne.

Ewa Suchożebrska
ekonomista, coach, trener, doradca personalny, moderator Design Thinkingu, konsultant metody Thomas International, dyrektor Biura Karier i Praktyk Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej, Prezes Fundacji Emma. Od 1998 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem kompetencji zawodowych oraz wdrażaniem rozwiązań z zakresu usprawniania procesów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit. Prekursorka jobcraftingu i fanka wszelkich rozwiązań wpływających pozytywnie na odczuwanie satysfakcji z pracy i własnego życia.

Michał Tekliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. W latach 2004–2008 lider i koordynator wrocławskiego Oddziału Instytutu Tertio Millennio. Zaangażowany w działanie kilku stowarzyszeń i fundacji. Prezes Mennicy Wrocławskiej, przedsiębiorca i członek zespołów doradczych ds. Rynku pracy (Powiatowa Rada Rynku Pracy we Wrocławiu, Zespół ds. COVID-19 przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na Dolnym Śląsku).

dr Teresa Marcinów
od 2009 roku związana zawodowo z Politechniką Wrocławską. Zajmuje się badaniami naukowymi oraz prowadzeniem zajęć z obszaru nauk humanistycznych. Główny nurt zainteresowań zawodowych poświęcony jest różnym aspektom dialogu społecznego. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie filozofii obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również magistrem nauk humanistycznych w zakresie stosunków międzynarodowych. Tytuł uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma siedmioletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Od września 2020 jest Pełnomocnikiem Marszałka ds. Ekologii i Ochrony Klimatu.

Ewa Kuzilek-Sekścińska
pedagog, doradca personalny i zawodowy, mediator, coach, trener, wykładowca z ponad 20-letnim stażem pracy. Od 2000 roku wspólnik w firmie ATTESTOR s.c. a od 2020 roku ekspert i animator w Fundacji Emma. Swoją aktywność zawodową skupia na wspieraniu osób, które w różnych obszarach potrzebują pomocy (seniorzy, uchodźcy), oraz na działaniach edukacyjnych i doradczych związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem ścieżki kariery.

in english

still in translation

українською мовою

Реалізацією всіх заходів займається команда експертів, які спеціалізуються на освіті, міжкультурній комунікації, медіації та діалозі під керівництвом д-ра Каміли Камінської-Штарк та д-ра Малгожати Бурнецької.

Доктор Каміла Камінська-Штарк з 2005 р. працює на посаді доцента Інституту Педагогіки Вроцлавського Університету, де займається педагогікою, ревіталізацією міста та стрітворкінгом. З 2017 року вона займає посаду Уповноваженого Ректора Вроцлавського Університету з питань соціальної відповідальності, а з 2021 року є членом Вроцлавської Ради з питань соціальної справедливості. Робота в центрі на лінії миру в Белфасті навчила її шукати можливість міжкультурного діалогу в тексті вулиць, у виключених просторах – для соціальних змін. Доктор Каміла досліджує місто та його динаміку, публікує та викладає. Але в першу чергу є практиком. Працює з людьми, серед людей і для людей. Поєднує наукову роботу з бізнес-консультуванням та міською політикою, впроваджує свої концепції в школах, на подвір’ях, містах, а також у польських та міжнародних компаніях.
Вона є членом національних та міжнародних наукових організацій, а з 2015 р. входить до складу Правління Мережі Університетів Європейських Столиць Культури (UNeECC). У 2017 році нагороджена медаллю Президента міста Вроцлава за заслуги в програмі ESK та нагородою в категорії науки в плебісциті 30 Креативних Вроцлава 2017. Практичний вимір її роботи відображає її причетність до Асоціації Критичної Освіти, в якій вонакерує роботою двох місцевих центрів діяльності: Центром інтеграції мешканців «Nowe Łąki» та Центром активності Tarnogaju «CAT» у Вроцлаві. Також вона переклала книгу Бенксі, пише казки, розробляє методичні посібники.

Доктор Малгожата Бурнецька – соціолог комунікації та культуролог. У своїй професійній діяльності зосереджується на теорії комунікації та інновації, особливо у сфері міжкультурних відносин, переговорів, соціальних досліджень та соціальної діяльності з використанням новітнії технологій. Викладач у Вроцлавському університеті на міжнародних напрямах навчвння, працює багато років зі студентами з усього світу в рамках спеціальностей Intercultural Mediation та Global Communication. Головний редактор журналу «Wroclife» у 2016-2017 роках, донині пов’язана з редакцією журналу та порталу wroclife.pl, а з 2018 року президент фонду Wroclife. Віце-президент об’єднання „Безпартійний Вроцлав”, голова правління району Karłowice-Różanka у 2021-2026 рр. У публічному просторі найваж ивішим елементом вважає відкритість функціонування держави на всіх рівнях її організації. Багаторічний член асоціації одномандатних виборчих округів «JOW», працює над процесом демократизації з найнижчого рівня, тісно співпрацює з місцевими громадами та благодійними організаціимі, організовуючи муніципальні, наукові та культурні заходи.

 

oferta centrum / centre offer /
пропозиція центру

українською мовою

 ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСТЕРУ

НА ВУЛ. HUBSKA 7

СЕМІНАРИ ДЛЯ НИЖНЬОСІЛЕЗЬКИХ РОБОТОДАВЦІВ
Семінари будуть адресовані працівникам трьох секторів:
1. Державні установи
2. Суспільні організації
3. Бізнес
На семінарі будуть порушені наступні аспекти, розділені на три тематичні блоки:
1. Ситуація в Україні та Нижній СілезіїКороткий опис ситуації в контексті потреб розвитку місцевого ринку праці. Величезна хвиля імміграції українських громадян створює нові виклики для всього воєводства. Нові жителі нашого регіону будуть потребувати як роботи, щоб мати можливість вільно функціонувати, так і нових послуг, в яких раніше не було необхідності. Це чудова нагода для Нижньої Сілезії зробити новий ривок вперед у розвитку, але з акцентом в основному на невеликі міста.

2. Правові аспекти працевлаштування біженців з України – Обговорюватимуться основні міграційні правила для іноземних працівників, з особливим акцентом на спеціальний статус військових біженців з території України, включаючи:
Відмінності у трудовому законодавстві – трудове законодавство Польщі відрізняється від трудового законодавства України. Військові біженці, які приїхали сюди через страх за своє життя, в переважній більшості не планували раптову міграцію. У новій життєвій ситуації вони хочуть знайти роботу, хоч і не мають уявлення про відмінності у трудовому законодавстві двох країн. У цьому блоці буде розглянуто основні розбіжності у законодавстві.

3. Комунікація із новими співробітниками
Така велика хвиля біженців, що прибула до нашого регіону в рекордно короткі терміни, також створює серйозні комунікаційні проблеми. Новоприбулі з України шукатимуть роботу в новому для них середовищі. Більшість із них не планували трудову міграцію, і вся ситуація для них дуже складна. Перший досвід показує, що під час пошуку роботи вони часто орієнтуються на посади, набагато нижчі за їх компетенції. Війна змусила нових громадян залишити весь свій світ позаду, вони можуть бути травмовані і їм важко знайти себе у новому середовищі. На цьому семінарі ми хотіли б розглянути питання, пов’язані зі спілкуванням із новими співробітниками. Правильно проведена співбесіда та перевірка компетенцій кандидата будуть вигідні обом сторонам – роботодавцю та працівнику.

СЕМІНАРИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
1. Де та як шукати роботу?
Мета тренінгу – показати біженцям установи, місця, організації та групи підтримки у Вроцлаві та Нижній Сілезії, куди вони можуть звернутися під час пошуку роботи, а також пояснити загальну правову ситуацію, пов’язану з працевлаштуванням та трудовим законодавством. Зустрічі допоможуть систематизувати знання про форми зайнятості в Польщі та вкажуть ефективні засоби отримання інформації про те, де шукати роботу. Семінари, організовані для 10-12 осіб, які є біженцями з України, за участю запрошених гостей – представників роботодавців, організацій та установ, що пропонують допомогу у пошуку роботи, спеціалістів, які обговорюють правове становище біженців.

2. Як розмовляти з роботодавцем?
Тренінг призначений для того, щоб підготувати біженців до того, як говорити про свої компетенції та кваліфікацію під час пошуку роботи. Мета тренінгу – відкрити людям, які тікають від війни, можливість пройти співбесіду з польським роботодавцем. У нинішній складній ситуації пошук роботи в Польщі для багатьох є необхідністю, викликаною воєнним конфліктом, а не результатом їхнього власного вибору. У цій надзвичайній ситуації під час співбесіди можуть виникнути непорозуміння (щодо компетенцій, очікуваного періоду роботи тощо) і, як результат, очікування обох сторін: біженця та роботодавця можуть не виправдатися. У ході тренінгу будуть вказані потенційні ризики, що виникають через відсутність обміну інформацією між сторонами, та надано можливості для ефективного спілкування.

3. Робота і життя в Нижній Сілезії
Мета тренінгу – представити Нижню Сілезію як регіон, з широкими можливостями працевлаштування та відкритий для біженців з України, які шукають роботу, житло та можливості здобуття освіти для дітей та молоді. Вроцлав, особливо завдяки розвиненій мережі залізничного сполучення, дуже добре пов’язаний із агломерацією та містами регіону. Ця мережа зв’язків забезпечує високу мобільність для роботи та проживання поза місцем роботи. Учасникам буде представлена трудова карта Нижньої Сілезії із зазначенням розташування галузей промисловості та найбільших виробничих підприємств у регіоні, а також можливостей для здобуття освіти, охорони здоров’я та житла у регіоні. Семінари, організовані для 10-12 осіб, які є біженцями з України, за участю запрошених гостей – представників місцевих органів влади та муніципалітетів Нижньої Сілезії.

4. Як знайти інформацію та поділитися нею?
Біженці, що прибули до Нижньої Сілезії, опинилися в незнайомому просторі, у цілковито новій для них ситуації. Деякі краще справляються за таких умов, в інших виникають проблеми з орієнтацією та дотриманням елементарних формальностей. Тренінг присвячений біженцям, які хочуть підтримати свою громаду, надаючи достовірну інформацію та ділячись вже здобутими знаннями. Мета навчання – підготувати місцевих лідерів до роботи у своїх громадах та допомогти новачкам адаптуватися та акліматизуватися. Учасники тренінгу будуть підготовлені щодо змісту того, як працювати з інформацією в інформаційному центрі, як перевіряти джерела та звідки брати контент, щоб поширення інформації було надійним, а практична допомога, що надається біженцям – ефективною.

5. Консультування біженців щодо працевлаштування
Прийняти рішення працювати у новому середовищі завжди непросто. У випадку військових біженців, вимушених тікати зі своєї країни, це також означає докорінну зміну їхнього життя. На індивідуальних зустрічах із консультантом з питань кар’єри, у присутності перекладача, кожен учасник може отримати інформацію та рекомендації про те, як і де знайти найкращу посаду на місцевому ринку праці.

ПРОПОЗИЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
1. Міжкультурний Сусідський Сад з польською мовою
Щоп’ятниці ви можете зустрітися з Агнешкою та її командою у безпечному просторі двору Hubska 7! Агнешка – випускниця факультету етнології та педагогіки, редактор книги з міжкультурних питань, педагог із променистою усмішкою та великим терпінням. У повсякденному житті вона працює у школі „Ластівка”. Ми будемо працювати разом у саду, трохи перекусимо і побалакаємо… а потім будуть вправи з польської мови та словничок. Запрошуємо усіх бажаючих!
2. Клуб мама мамі
Ведуча, Анастасія – психолог, яка кілька років тому втекла з Білорусі через режим Лукашенка. Вона має двох маленьких доньок і вже два роки керує міжкультурним клубом мам на вул. Траугутта. Вона володіє польською та російською мовами, запрошує експертів та спеціалістів, створює дивовижну атмосферу під час занять, де мами діляться своїми радощами та турботами, а діти безпечно граються. Крім того, вона організовує спільні поїздки (в зоопарк, театр тощо) та онлайн-групу підтримки, де вже є понад 80 учасників.
3. Клуб для підлітків
Ведуча Анастасія із двома дівчатками-підлітками, що втекли від війни в Україні. Запрошуємо розмовляти, готувати разом, скаржитися на школу та батьків, планувати цікаві поїздки, ходити в кіно тощо. Це відкритий простір, де поляки, українці, білоруси та усі бажаючі можуть проводити час разом.
4. Вивчення польської мови
Польську мову як іноземну викладають кілька вчителів: Ірина – фахівець з глоттодидактики, біженка від війни в Україні – відвідування її занять покаже вам її професіоналізм та наукові методи, Кароліна – педагог із Вроцлава – вона була кинута у глибину професії вчителя у жовтні та створила групу до початку війни – вона вчиться викладати разом із своїми учнями, вони використовують підручники, і ви можете побачити ефект! Кацпер – випускник середньої школи цього року, у нього чудовий контакт із дітьми та підлітками, він готує для них матеріали, використовуючи інтернет-ресурси, і якимось чином нові знання самі засідають в них у голові! (Молоді викладачі пройшли базовий курс викладання польської мови як іноземної у Школі польської мови при університеті).
5. Польсько-українські танці
Під керівництвом двох інструкторів: Сільвії з Валбжиха та Алли з України. Традиції танцю, радість спілкування з музикою, втома, яка хороша тим, що вона йде з наших ніг, знімаючи напругу з голови! Реєстрація відкрита.
6. Майстерні
Разом ми ліпимо з глини, шиємо ляльок-оберегів, малюємо Петриківку! Заняття ведуть: Ольга з Білорусі, Світлана, Валерія, Тетяна з України та Мачек із Вроцлава! Ми проводимо час разом творчо, насолоджуємось працею наших рук. Ми вивчаємо польську та українську мови у безпечному просторі. Запрошуємо до записів на заняття.

7. Мистецькі та циркові заняття
Використовуючи наше чудове обладнання: гігантські балансувальні м’ячі, пої, діаболо, м’ячі для жонглювання та кольорові палички, ми об’єднуємося у методі „діти навчають дітей”. Кожен вносить щось своє, ми вдосконалюємо свої навички та готуємо наступні виступи – на вулиці та в театрі. Ми навіть не боїмося вогню: вогняне шоу – це наше особливе шоу. Зараз ми готуємось до “Дзецінади”. Групу очолюють підлітки: Оливка, Ольга, Емілія, Єва, Юлька, Емілька, Віка та Андзя.
8. Міжкультурні заходи
Екскурсії, табори, денні табори та пікніки – наша спеціалізація! Бути разом у радісній атмосфері, навчатися за допомогою веселощів, спільноти та інтеграції, єдинорогів, блиску та елементів циркової педагогіки! Немає ніколи нудьги! Ми проводимо свою діяльність у Вроцлаві та в Нижній Сілезії – запрошуйте нас, буде весело та креативно!
9. Основи української мови
Працювати з мігрантами, будувати стосунки та підтримувати їх в адаптації, пошуках роботи та влаштуванні життя в Польщі набагато легше, якщо ми знаємо основні слова на їх мові. Базові уроки української мови для вчителів, представників місцевого самоврядування, активістів та чиновників проводить Марина з України, яка володіє польською та англійською мовами.

У кластері Hubska 7 також є:

1. Пункт збору гуманітарної допомоги та речей
Пункт гуманітарної допомоги працює з 12:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Усі біженці, які тікають від війни в Україні, спричиненої військовою агресією Росії, можуть отримати допомогу. Пункт пропонує (у межах можливості волонтерів) такі товари, як: жіночий, дитячий та чоловічий одяг, взуття, засоби гігієни, миючі засоби, шкільне приладдя, дрібні предмети побуту та інші. Не збираємо їжу. Запрошуємо мешканців та благодійні організації до співпраці у пункті: матеріальної допомоги та волонтерства.

2. Бібліотека
Досвідчити війну, покинути власну кімнату з іграшками та книжками – це травма для багатьох дітей, які приїхали до Вроцлава. Відразу на початку війни ми привезли зі Львова 1000 книжок. Книги внесені в каталог, і ми запрошуємо вас взяти їх самостійно. Бібліотека працює щодня у навчальні години.

Реалізація всіх заходів контролюється командою експертів, що спеціалізуються на освіті, міжкультурній комунікації, посередництві та діалогу під керівництвом д-ра Каміли Камінської-Штарк та д-ра Малгожати Бурнецької.

po polsku

DZIAŁANIA PROWADZONE W RAMACH KLASTRA
HUBSKA 7

WARSZTATY DLA PRACODAWCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA

skierowane do pracowników trzech sektorów:
1. Instytucje publiczne
2. NGO
3. Biznes
Warsztaty poruszają kwestie podzielone na trzy bloki tematyczne:

1. Sytuacja na Ukrainie a Dolny Śląsk
Krótki opis sytuacji w kontekście potrzeb rozwojowych lokalnego rynku pracy. Olbrzymia fala migracji obywateli Ukrainy generuje zupełnie nowe wyzwania dla całego województwa. Nowi mieszkańcy naszego regionu będą potrzebowali zarówno pracy, aby móc swobodnie funkcjonować, jak i nowych usług, które wcześniej nie były potrzebne. Jest to wielka okazja dla Dolnego Śląska na nowy skok cywilizacyjny, ale z akcentami rozłożonymi głównie na mniejsze miejscowości.


2. Prawne aspekty zatrudnienia uchodźców z Ukrainy
Omówione zostaną podstawowe przepisy migracyjne dotyczące pracowników z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnego statusu uchodźców wojennych z terytorium Ukrainy, w tym także:
Różnice w prawie pracy – prawo pracy w Polsce różni się od ukraińskiego prawa pracy. Uchodźcy wojenni, którzy przyjechali tu z obawy o własne życie, w zdecydowanej większości nie planowali nagłej migracji. W nowej sytuacji życiowej będą chcieli znaleźć zatrudnienie, choć nie mają wiedzy o różnicach w prawie pracy pomiędzy dwoma krajami. W ramach tego bloku omówione zostaną podstawowe różnice w prawodawstwie.

3. Komunikacja z nowymi pracownikami
Tak duża fala uchodźców, która dotarła do naszego regionu w rekordowo krótkim czasie stawia również poważne wyzwania komunikacyjne. Przybysze z Ukrainy będą poszukiwać pracy w zupełnie nowym dla nich środowisku. W większości nie planowali migracji zarobkowej i cała ta sytuacja jest dla nich wyjątkowo trudna. Pierwsze doświadczenia pokazują, że poszukując pracy często orientują się na stanowiska zdecydowanie poniżej ich kompetencji. Wojna spowodowała, że nowo przybyli obywatele Ukrainy zostawili cały swój świat za sobą, mogą być straumatyzowani, nie odnajdujący się w nowym środowisku. W ramach warsztatu chcemy poruszyć kwestie związane z komunikowaniem się z nowymi pracownikami. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa i weryfikacja kompetencji kandydata będzie korzystna dla obu stron – pracodawcy i pracownika.

SZKOLENIA DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY
1. Gdzie i jak szukać pracy?
Celem szkolenia jest wskazanie uchodźcom instytucji, miejsc, organizacji i grup wsparcia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, do których mogą się zwrócić w poszukiwaniu pracy, oraz przedstawienia ogólnej sytuacji prawnej związanej z zatrudnieniem i prawem pracy. Spotkania pomogą uporządkować wiedzę dotyczącą form zatrudnienia w Polsce oraz wskażą skuteczne sposoby dotarcia do informacji, gdzie szukać pracy. Warsztaty organizowane dla 10-12 osób będących uchodźcami z Ukrainy, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli pracodawców, organizacji i instytucji oferujących pomoc w znalezieniu pracy, specjalistów omawiających sytuację prawną uchodźców.
2. Jak rozmawiać z pracodawcą?
Szkolenie ma przygotować uchodźców do rozmowy o własnych kompetencjach i kwalifikacjach w sytuacji poszukiwania pracy. Celem szkolenia jest otwarcie osób uciekających przed wojną na rozmowę z polskim pracodawcą. W obecnej złożonej sytuacji poszukiwanie pracy w Polsce jest dla wielu osób koniecznością wywołaną przez militarny konflikt, a nie skutkiem własnego wyboru. W tej niecodziennej sytuacji podczas rozmów o pracę może dochodzić do nieporozumień (rozminięcie się w kompetencjach, spodziewanym okresie zatrudnienia etc.), a w efekcie do niespełnienia oczekiwań po obu stronach: uchodźcy i pracodawcy. Szkolenie wskaże potencjalne zagrożenia wynikające z braku dzielenia się informacją między stronami oraz przedstawi możliwości skutecznej komunikacji.

3. Praca i życie na Dolnym Śląsku
Celem szkolenia jest przedstawienie Dolnego Śląska jako regionu bogatego w możliwości podjęcia pracy oraz otwartego na uchodźców z Ukrainy poszukujących zatrudnienia, mieszkania i oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Wrocław, szczególnie dzięki rozwiniętej sieci połączeń kolejowych, jest bardzo dobrze skomunikowany z aglomeracją oraz z miejscowościami w regionie. Ta sieć połączeń umożliwia dużą mobilność związaną z pracą i zamieszkanie poza miejscem zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z mapą pracy Dolnego Śląska, pokazującą lokalizację branż oraz największe zakłady produkcyjne w regionie, a także z ofertą edukacyjną, opieki zdrowotnej i warunków mieszkaniowych w regionie. Warsztaty organizowane dla 10-12 osób będących uchodźcami z Ukrainy, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli samorządów i gmin Dolnego Śląska.

4. Jak szukać informacji i dzielić się nimi?
Uchodźcy, którzy przybyli na Dolny Śląsk, znaleźli się w nieznanej im przestrzeni, w często całkowicie obcych okolicznościach. Jedni potrafią radzić sobie w takich warunkach lepiej, inni mają problem z odnalezieniem się i załatwieniem podstawowych formalności. Szkolenie dedykowane jest uchodźcom, którzy chcą wspierać swoją społeczność udzielając rzetelnych informacji i dzieląc się zdobytą już wiedzą. Celem szkolenia jest przygotowanie lokalnych liderów do pracy w ramach ich społeczności i do udzielania pomocy w adaptacji i aklimatyzacji kolejnym przybyszom. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani merytorycznie do tego, jak pracować z informacją w ramach centrum informacyjnego, jak sprawdzać źródła i skąd pozyskiwać treści, aby rozpowszechniania informacja była rzetelnie przygotowana, a udzielana uchodźcom praktyczna pomoc – skuteczna.

5. Doradztwo zawodowe dla uchodźców
Podjęcie decyzji o zatrudnieniu w zupełnie nowym środowisku nie jest nigdy łatwe. W przypadku uchodźców wojennych, zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju, oznacza to również fundamentalną zmianę dotychczasowego życia. W ramach indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, w obecności tłumacza, każdy uczestnik będzie mógł zasięgnąć informacji i uzyskać wskazówki jak i gdzie najlepiej odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. 

OFERTA ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH

1. Międzykulturowy Ogród Sąsiedzki z językiem polskim
W każdy piątek w bezpiecznej przestrzeni podwórka Hubska 7 możecie spotkać się z Agnieszką i jej ekipą! Aga ukończyła etnologię i pedagogikę, jest redaktorką książki o tematyce międzykulturowej, pedagożką o promiennym uśmiechu i pokładach cierpliwości ala foka (stąd jej ksywka). Na co dzień pracuje w szkole Jaskółka. Wspólna praca w ogródku, mały poczęstunek, rozmowy… a do tego karty pracy z języka polskiego i słowniczek. Zapraszamy!

2. Klub Mama Mamie
Prowadząca – Anastazja jest psycholożką, która kilka lat temu uciekła z Białorusi z powodu reżimu Łukaszenki. Ma dwie małe córeczki i od dwóch lat prowadzi Klub Międzykulturowych Mam na Traugutta. Mówi po polsku i rosyjsku, zaprasza ekspertów i specjalistów, tworzy niesamowitą atmosferę na zajęciach, gdzie mamy dzielą się swoimi radościami i troskami, a dzieci bezpiecznie się bawią. Poza tym organizuje wspólne wyjścia (do zoo, teatru itp.) oraz grupę wsparcia on line, gdzie już teraz jest ponad 80 członkiń.

3. Klub dla nastolatków
Prowadzi Anastazja z dwiema nastolatkami, które uciekły z wojny w Ukrainie. Rozmowy, wspólne gotowanie, narzekanie na szkołę i rodziców (xd), planowanie szalonych wypraw, wyjścia do kina itp. Przestrzeń bycia razem bez bycia ocenianym, wspólna dla Polaków, Ukraińców i Białorusinów- otwarta także dla innych.

4. Nauka języka polskiego
Język polski jako obcy prowadzi u nas kilkoro nauczycieli: Irina jest specjalistką- glottodydaktyczką uchodźczynią z wojny w Ukrainie- wizyta na jej zajęciach pokaże Wam profesjonalizm i metody naukowe, Karolina jest pedagożką z Wrocławia- wrzucona „na głęboką wodę” nauczycielstwa w październiku świetnie zbudowała grupę zanim wybuchła wojna- uczy się uczyć razem ze swoimi uczniami, korzystają z podręczników i widać efekty! Kacper jest tegorocznym maturzystą, który ma doskonały kontakt z dziećmi i młodzieżą, szykuje im materiały korzystając z zasobów internetu a nauka sama jakoś wchodzi do głowy! (młodzi nauczyciele ukończyli podstawowy kurs uczenia języka polskiego jako obcego w Szkole Języka Polskiego w Uniwersytecie).

5. Tańce polsko-ukraińskie
Prowadzą dwie instruktorki: Sylwia z Wałbrzycha i Alla z Ukrainy. Dziedzictwo tańca, radość obcowania z muzyką, zmęczenie, które jest dobre, bo idzie z naszych nóg uwalniając stresy z głowy! Zapisy trwają.

6. Warsztaty artystyczne
Wspólnie lepimy w glinie, szyjemy lalki motanki, malujemy Petrykiwką! Zajęcia prowadzą: Olga z Białorusi, Swietłana, Valeria, Tatiana z Ukrainy i Maciek z Wrocławia! Jesteśmy razem twórczo spędzając czas, cieszymy się z tego, co staje się dziełem naszych rąk. Uczymy się polskiego i ukraińskiego w bezpiecznej przestrzeni. Zapisy na bieżące zajęcia.

7. Warsztaty artystyczno-cyrkowe
Korzystając z naszych super przyrządów: wielkich kul do balansu, poi, diabolo, piłek do żonglerki i flower sticków jesteśmy razem metodą dzieci uczą dzieci. Każdy wnosi coś od siebie, poprawiamy nasze skile i szykujemy kolejne występy – na ulicę i na deski teatru. Nie boimy się nawet ognia: fire show to nasz pokaz specjalny. Obecnie szykujemy się na Dziecinadę. Grupę prowadzą nastolatki: Oliwka, Olga, Emilia, Ewa, Julka, Emilka, Wika i Andzia.

8. Wydarzenia międzykulturowe
Wyprawy, obozy, półkolonie i pikniki to nasza specjalność! Bycie razem w radosnej atmosferze, nauka przez zabawę, wspólnota i integracja, jednorożce, brokat i elementy pedagogiki cyrku! Nigdy nie ma nudy! Realizujemy swoje działania we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska- zaproście nas, będzie wesoło i twórczo!

9. Podstawy języka ukraińskiego
Współpraca z osobami z doświadczeniem migracji, budowanie relacji i wspieranie ich w integracji, poszukiwaniu pracy i życia w Polsce jest znacznie łatwiejsze, jeżeli znamy podstawowe słowa w języku ich pochodzenia. Lekcje podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli, samorządowców, aktywistów i urzędników prowadzi Maryna z Ukrainy posługująca się językiem polskim i angielskim.

W ramach Klastra Hubska 7 działają także:
1. Punkt pomocy rzeczowej
Punkt pomocy humanitarnej czynny od godziny 12:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy uchodźcy uciekający przed wojną na Ukrainie wywołaną agresją militarną Rosji. W punkcie dostępne są (w ramach możliwości darczyńców) takie artykuły, jak: odzież damska, dziecięca i męska, obuwie, artykuły higieniczne, środki czystości, artykuły szkolne, drobne artykuły gospodarstwa domowego i inne. Punkt nie prowadzi zbiórki żywności. Zapraszamy mieszkańców i organizacje charytatywne do współpracy w ramach punktu: pomocy rzeczowej i wolontariatu.
2. Biblioteka
Doświadczenie wojny, porzucenie własnego pokoju z zabawkami i książkami jest dla wielu dzieci, które przyjechały do Wrocławia traumą. Zaraz na początku wojny sprowadziliśmy 1000 książek ze Lwowa. Książki są skatalogowane i zapraszamy do samodzielnego wypożyczania. Biblioteka czynna codziennie w godzinach zajęć.

Nad realizacją wszystkich działań opiekę merytoryczną sprawuje zespół ekspertów specjalizujących się w edukacji, komunikacji międzykulturowej, mediacji i dialogu pod kierunkiem dr Kamili Kamińskiej-Sztark oraz dr Małgorzaty Burneckiej.

in english

still in translation

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Napisz do nas:
biuro @ hubska7.org

Zadzwoń do nas:
+48 669 777 184

Nasz adres:
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław

Lokalizacja
Klaster Hubska 7 działa we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 7, 500 metrów od Dworca Głównego PKP i Dworca Autobusowego oraz 1,5 km od Urzędu Miejskiego Wrocławia. Lokalizacja Klastra ułatwia dojazd osobom nie tylko z Wrocławia, ale także z całego regionu. Klaster posiada w swoich zasobach: centrum informacyjne (recepcyjne), sale warsztatowe i szkoleniowe, sale do spotkań indywidualnych, teren zielony.

Не соромтеся звертатися до нас!

Напишіть нам:
biuro @ hubska7.org

дзвоніть нам:
+48 669 777 184

Наша адреса:
вул. Губська 7
50-501 Вроцлав

Місцезнаходження
Кластер Hubska 7 працює у Вроцлаві на вулиці Hubska 7, 500 метрів від головного залізничного вокзалу та автовокзалу та 1,5 км від ратуші Вроцлава. Розташування кластера полегшує доступ для людей не тільки з Вроцлава, але і з усього регіону. Кластер має у своєму розпорядженні: інформаційний центр (приймальня), приміщення для проведення семінарів та тренінгів, приміщення для індивідуальних зустрічей, зелену зону.

Інформаційний пункт на Головному Залізничному Вокзалі

Інформаційний пункт для біженців на Головному Залізничному Вокзалі у Вроцлаві працює з перших днів вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Через майже чотири місяці волонтери все ще працюють і допомагають. Хто може сюди зголоситися? Яку підтримку можна отримати в пункті? Ці та інші питання задає Тетяна Кондратьєва-Козловська в інтерв’ю з Юрієм Матненком, координатором пункту, з Фундації «Україна».

Punkt informacyjny na Dworcu Głównym PKP

Punkt informacyjny dla uchodźców na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu działa od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Po blisko czterech miesiącach nadal pracują tu wolontariusze i udzielają pomocy. Kto może się tu zgłosić? Jakiego rodzaju wsparcie można uzyskać w punkcie? Te i inne pytania zadaje Tetiana Kondratyeva-Kozlowska w rozmowie z Yurii Matnenko z Fundacji Ukraina, koordynatorem punktu.

Де шукати роботу?

Шукаючи роботу та інформацію про можливості працевлаштування, варто звернутися до місцевого відділу державного Центру Зайнятості. Тут можна знайти актуальні пропозиції, а також скористатись з консультації спеціалістів та отримати інформацію про види працевлаштування в Польщі. Центри Зайнятості підтримують у створенні власного бізнесу. Марта Мельникович розповідає про Біржі Праці в Нижній Сілезії та інші місця, де можна знайти підтримку при пошуку роботи.

Gdzie szukać pracy?

Poszukując pracy i informacji o możliwościach zatrudnienia warto udać się do lokalnego Urzędu Pracy. Można tu znaleźć aktualne oferty, ale także skorzystać z konsultacji z doradcami oraz uzyskać informację o rodzajach zatrudnienia w Polsce. Urzędy Pracy służą także wsparciem przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. O urzędach pracy na Dolnym Śląsku oraz innych miejscach, w których można znaleźć wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia, opowiada Marta Melnykovych.

Які питання можна вирішити в консульстві?

З січня 2022 року у Вроцлаві працює Генеральне Консульство України. Тут, на пл. Biskupa Nankiera 7, Ви можете вирішити паспортні питання, питання громадянства або нотаріальні. Генеральне Консульство у Вроцлаві є п’ятою подібною установою в Польщі після Варшави, Кракова, Гданська та Любліна. Сфера діяльності консульства охоплює чотири воєводства: Нижньосілезьке, Любуське, Опольське та Великопольське і наразі є найбільшим консульським округом у Польщі після Варшави.

Co załatwimy w konsulacie?

Od stycznia 2022 roku działa we Wrocławiu Konsulat Generalny Ukrainy. Tutaj, przy pl. Biskupa Nankiera 7, można załatwić sprawy paszportowe, związane z obywatelstwem czy notarialne. Konsulat Generalny we Wrocławiu jest piątą po Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie placówką w Polsce. Zasięg konsulatu obejmuje cztery województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie i jest obecnie największym po Warszawie okręgiem konsularnym w Polsce.

Основні формальності

Що таке номер PESEL і де його можна отримати? Навіщо потрібен PESEL? Що можна зробити, якщо у Вас уже є номер PESEL? На яку фінансову допомогу Ви можете претендувати як біженець? На ці та інші питання відповідає Марта Мельникович, пояснюючи, як і де можна вирішити найнеобхідніші формальні питання в Нижній Сілезії.

Podstawowe formalności

Czym jest numer PESEL i gdzie można o niego wnioskować? Dlaczego PESEL jest potrzebny? Co można załatwić, mając już przyznany numer PESEL? O jakie wsparcie finansowe można się ubiegać jako uchodźca? Na te i inne pytania odpowiada Marta Melnykovych, wyjaśniając, jak i gdzie można załatwić na Dolnym Śląsku najbardziej potrzebne formalności.